Cultural and Language Needs


Service documents can be provided in alternate formats (different languages, large print, audio, etc.) at no charge upon requestWe embrace the cultural and language diversity in our community and understand the importance of receiving
services that meet your cultural and language needs.

Services that meet your cultural and language needs will be provided free of charge. When you meet with a service
provider, your cultural and language needs will be included as part of your treatment plan.

Interpreters for a wide-range of languages, including American Sign Language
are available free of charge.

For Individuals Who Are Hearing Impaired: California Relay Service - Call 711 and then 1-916-874-9754
Español  (Spanish)
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.
Llame al 1-916-874-9754
 

Tiếng Việt  (Vietnamese)
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-916-874-9754
 

Tagalog  (Tagalog/Filipino)
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-916-874-9754
 

한국어  (Korean)
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-916-874-9754
 

繁體中文  (Chinese)
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-916-874-9754。
 

Հայերեն  (Armenian)
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-916-874-9754
 

Русский  (Russian)
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-916-874-9754
 

فارسی  (Farsi)

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شمافراهم می باشد.

 1-916-874-9754تماس بگیرید

日本語  (Japanese)

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-916-874-9754
 

Hmoob  (Hmong)

LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-916-874-9754
 

ਪੰਜਾਬੀ  (Punjabi)

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-916-874-9754
 

العربية  (Arabic)

ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم  1-916-874-9754

 

हिंदी  (Hindi)

ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-916-874-9754

 

ภาษาไทย  (Thai)

เรียน:  ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี  โทร 1-916-874-9754

 

ខ្មែរ  (Cambodian)

ប្រយ័ត្ន៖ ររ សើ ិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែ , រសវាជំនួយមននកភាសា រោយមិនគិត្ួ ្លន

គឺអាចមានសំរា ់ ំររ អ្ើ នក។ ចូ ទូ ស័ព្ទ 1-916-874-9754

 

ພາສາລາວ  (Lao)

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ,

ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-916-874-9754

Cultural and Language Needs

Text Box: For Individuals Who Are Hearing Impaired   Call: 711 and then 1-916-874-9754  We embrace the cultural and language diversity in our community and understand the importance of receiving services that meet your cultural and language needs.

Services that meet your cultural and language needs will be provided free of charge.  When you meet with a service provider, your cultural and language needs will be included as part of your treatment plan. 

Interpreters for a wide-range of languages, including American Sign Language are available free of charge.

 

Español (Spanish)

ATENCIÓN:  Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 1-916-874-9754

Text Box: Service documents can be provided in alternate formats (different languages, large print, audition, etc.) at no charge and upon request.

Tiếng Việt (Vietnamese)

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 1-916-874-9754

 

Tagalog (Tagalog/Filipino)

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-916-874-9754

 

한국어 (Korean)

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 있습니다. 1-916-874-9754

 

繁體中文 (Chinese)

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-916-874-9754

 

Հայերեն (Armenian)

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:  Զանգահարեք 1-916-874-9754

 

Русский (Russian)

ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните 1-916-874-9754

 

فارسی (Farsi)

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شمافراهم می باشد.

 1-916-874-9754تماس بگیرید

 

日本語 (Japanese)

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-916-874-9754

 

Hmoob (Hmong)

LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-916-874-9754

 

ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ 1-916-874-9754

 

 

العربية (Arabic)

ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم  1-916-874-9754

 

हिंदी (Hindi)

ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-916-874-9754

 

ภาษาไทย (Thai)

เรียน:  ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี  โทร 1-916-874-9754

 

ខ្មែរ (Cambodian)

ប្រយ័ត្ន៖ ររ សើ ិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែ , រសវាជំនួយមននកភាសា រោយមិនគិត្ួ ្លន

គឺអាចមានសំរា ំររ អ្ើ នក។ ចូ ទូ ស័ព្ទ 1-916-874-9754

 

ພາສາລາວ (Lao)

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ,

ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-916-874-9754 
   ,